hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Odvjetnički ured

Uvod

Aplikacija Adeo™ Odvjetnički ured razvijena je za informatičku potporu poslovanju odvjetničkih ureda.

Osnovni skup informacija u aplikaciji je registar svih predmeta koji su otvoreni u odvjetničkom uredu i njihovih pripadnih akata. Osim opsežnog skupa informacija o predmetima i aktima, aplikacija podržava i čuvanje digitalnih zapisa svih dokumenata. Također, aplikacija omogućava i evidentiranje svih ročišta i vještačenja koja su vezana za predmete, te evidentiranje usluga i troškova na koje odvjetnički ured ima pravo naknade. Prema pravilniku Odvjetničke komore, iz evidentiranih usluga i troškova automatski je moguće generirati izlazne račune.

U aplikaciji se evidentiraju informacije o svim subjektima s kojima je odvjetnički ured svakodnevno u kontaktu: stranke, sudovi i suci, odvjetnički uredi i odvjetnici.

Bitan je modul aplikacije i pregledni ročišnik, s vizualnim prikazom zakazanih ročišta te rokova na predmetima u obliku kalendarske kontrole.

Kratki opis

Adeo™ Odvjetnički ured razvijen je na Adeo™ frameworku, te je time osigurana potpuna trosloja arhitektura: