hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Ljudski resursi

Funkcionalnosti

 • Unos, pregled, promjena i brisanje podataka o zaposlenicima i/ili vanjskim suradnicima:
  • Ime i prezime radnika, ime oca, spol, djevojačko prezime
  • OIB, JMBG
  • Narodnost, državljanstvo
  • Datum i mjesto rođenja
  • Vrsta radnika, stupanj stručne spreme, stupanj invalidnosti
  • Evidencija organizacijskih jedinica kojima radnik pripada
  • Evidencija projekata na kojima radnik radi
  • Neograničen broj adresa:
   • Ulica i kućni broj, mjesto, država
   • Je li adresa prebivališta, boravišta, za slanje pošte
  • Neograničen broj kontakata:
   • Broj telefona, mobitela, faxa, e-mail adrese
  • Neograničen broj bankovnih računa:
   • Broj računa, IBAN
   • Banka, valuta
  • Informacije o školovanju:
   • Vrsta školovanja, stečena stručna sprema
   • Broj uvjerenja o završetku, datum i mjesto izdavanja
  • Informacije o uzdržavanim članovima:
   • Ime i prezime uzdržavanog člana, spol, djevojačko prezime
   • OIB, JMBG
   • Datum i mjesto rođenja
  • Prijašnja zaposlenja:
   • Vrta zaposlenja, datum početka i završetka zaposlenja
   • Poduzeće, organizacijska jedinica, radno mjesto
   • Broj i datum ugovora o radu
   • Dnevno, tjedno i/ili mjesečno radno vrijeme
   • Je li staž u struci, je li staž s uvećanim trajanjem
   • Staž (u godinama, mjesecima i danima)
   • Opis
  • Radne dozvole:
   • Broj radne dozvole, datum izdavanja
   • Početak i završetak vrijednosti radne dozvole
 • Unos, pregled, promjena i brisanje radnih zadataka sa svojim atributima:
  • Vrsta i prioritet radnog zadatka
  • Rok za završetak i postotak završenosti radnog zadatka
  • Kojem projektu pripada radni zadatak, za kojeg partnera i za koji dokument je vezan radni zadatak
 • Rad s radnim zadacima:
  • Ustupanje radnih zadataka organizacijskim jedinicama unutar organizacije, dostavljanje radnih zadataka zaposlenicima organizacije
  • Status radnog zadatka (u pripremi, u radu, riješen, zatvoren)
  • Unos komentara na radni zadatak
  • Pridruživanje privitaka radnom zadatku, u obliku elektroničkih dokumenata
  • Definiranje međuovisnosti radnih zadataka
 • Unos, pregled, promjena i brisanje radnih sati sa svojim atributima:
  • Radnik za kojeg su vezani radni sati
  • Projekt za koji su vezani radni sati
  • Vrsta vremenskog perioda (redovni rad, prekovremeni rad, bolovanje, godišnji odmor)
  • Datum (ili raspon datum) te vrijeme (ili raspon vremena) na koje se odnosi unos radnih sati
  • Ukupan broj sati
  • Opis
 • Unos, pregled, promjena i brisanje putnih nalog sa svojim atributima:
  • Datum, broj i vrsta putnog naloga
  • Radnik za kojeg je vezan putni nalog, radno mjesto
  • Datum i trajanje putovanja (u danima)
  • Vrsta prijevoza, odredište
  • Opis zadatka
  • Ukupna suma troškova i predujmova po putnom nalogu
  • Unos, pregled, promjena i brisanje troškova po putnom nalogu:
   • Klasa (dnevnica, prijevoz, ostali troškovi) i vrsta troška
   • Strana valuta i tečaj prema domicilnoj valuti
   • Jedinična cijena u stranoj valuti, jedinična cijena u domicilnoj valuti
   • Količina
   • Iznos u stranoj valuti, iznos u domicilnoj valuti
   • Opis troška
  • Unos, pregled, promjena i brisanje predujmova po putnom nalogu:
   • Vrsta predujma
   • Strana valuta i tečaj prema domicilnoj valuti
   • Iznos u stranoj valuti, iznos u domicilnoj valuti
   • Opis predujma
 • Ispis putnog naloga
 • Definicijski moduli: stupnjevi stručne spreme, vrste školovanja, vrste radnika, vrste zaposlenja, vrste vremenskog perioda, prioriteti radnih zadataka
 • Izvještaji: radni sati